Zgoda na komunikację marketingową

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych firma Meditrans zwraca się do Państwa, jako partnerów biznesowych, z prośbą o uzupełnienie załączonego formularza. Dokument ten pozwoli na płynną komunikację z Państwem w codziennej współpracy.Wychodząc Państwu naprzeciw, umożliwiamy przez ten formularz elektroniczny wyrażenie bądź wycofanie swoich zgód.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meditrans sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Podlasie 16c zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych w firmie Meditrans można kontaktować się pod adresem e-mail: zgoda@meditrans.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją działań marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/ Pana zgoda. W sytuacji dokonania zakupu towarów i usług oferowanych przez firmę Meditrans, dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia/umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Wówczas podstawą prawną staje się przepis prawa. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast w celu wystawiania faktur i dokonania rozliczeń jest obowiązkowe. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe w firmie Meditrans nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku danych dotyczących realizacji zamówień/umów do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z tytułu przepisów prawa. Pani/ Pana dane mogą być udostępniane m.in. partnerom biznesowym w celu przesyłania próbek towarów, a w przypadku dokonania zakupu: podmiotom finansującym zakup towarów i usług, operatorom systemów płatności, bankom, gwarantom realizującym naprawy w ramach gwarancji urządzenia. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy Meditrans (umowa powierzenia danych), przedstawicielom handlowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym działających w ramach umowy z Meditrans, firmom transportowym, serwisom urządzeń, biegłym rewidentom, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.


Proces ten zgodnie z wymogami RODO jest dwuetapowy.

ETAP 1


Należy określić formę działalności i podać poniższe dane jej dotyczące:

wersja: 2019-02-12_(0)

IP: 3.238.111.130